susenky

trh

Odštěpný závod je jednoduchým způsobem, jak expandovat na zahraniční trh

Přemýšlíte o tom, že byste své podnikání rozšířili také do zahraničí? Jednou z možností, jak toho snadno dosáhnout, je založit vaší firmě takzvaný odštěpný závod. Že nevíte, co si pod tímto názvem představit? Tak čtěte dál.

Odštěpný závod je bývalou organizační složkou

Možná jste o odštěpném závodu ještě neslyšeli. Nejedná se ale o nic jiného než o takzvanou organizační složku. Přesně tak se tento typ podnikání ještě do roku 2014, než došlo ke změnám v zákonech, jmenoval.

Závod je odpovědný zákonům země sídlící společnosti

Odštěpný závod není ničím jiným než součástí společnosti sídlící v České republice, která se ale nachází v jiném státě. Zároveň se jedná o část podniku, která vykazuje funkční i hospodářskou samostatnost. Jako taková je i zapsána do obchodního rejstříku. Má tedy své vlastní IČO, sídlo a také zákonnou povinnost vést účetnictví.

Na základě těchto povinností ale odštěpný závod nenabývá právní subjektivitu. To znamená, že je pořád pod správou svého zřizovatele. V tomto případě se tedy také řídí zákony země, kde sídlí zakládající firma.

Při zakládání je jmenován vedoucí závodu

V čele odštěpného závodu se nachází vedoucí. Ten je také zapsán do obchodního rejstříku. Jako takový je vedoucí odštěpného závodu zmocněn zastupovat závod v záležitostech, které se ho týkají. Protože má vedoucí na starost fungování celého odštěpného závodu, může také zastávat funkci odpovědného zástupce. Ten odpovídá za dodržování zákonů a předpisů i za řádný provoz závodu.

Při zakládání není nutné skládat základní kapitál

Založení odštěpného závodu je opravdu jednoduché. Jedinou povinností je obsadit pozici vedoucího odštěpného závodu. Nutností není složení základního kapitálu, ani pravidelné pořádání valné hromady. Odštěpný závod tak expandování na zahraniční trh nijak nekomplikuje.

Česká firma rejstříkovému soudu dodává návrh na zápis do obchodního rejstříku. Následuje uhrazení registračního poplatku a registrace na finančním úřadě i správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Zákon jasně stanovuje povinnosti založení v ČR

Pravidla založení odštěpného závodu zahraniční právnické osoby v České republice jsou jasně stanovena. Zakladatelem musí být zahraniční osoba se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území cizího státu. Pak již stačí založit v České republice odštěpný závod, který bude zapsaný v obchodním rejstříku.

K tomu jsou potřeba různé dokumenty, mimo jiné i živnostenské či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti v České republice. Založení odštěpného závodu má pak obdobné podmínky. Vždy ale záleží na tom, v jaké zemi k jeho založení dochází.

Spousta zahraničních firem má v Česku odštěpný závod

Pokud uvažujete o založení odštěpného závodu, ale nejste si zatím jisti, pak si vzpomeňte na spoustu firem, které původně sídlily v zahraničí, nyní ale působí také v České republice. Patří mezi ně například HBNP Paribas Personal Finance SA, Western Union International Bank Gmb nebo Generali CEE Holding či Bank of China.