susenky

nemovitost

Jak prodat nemovitost s věcným břemenem?

Prodej nemovitosti s věcným břemenem je o něco složitější než ten běžný, nicméně stále možný. V čem je odlišný?

Co je věcné břemeno

Věcné břemeno se označuje též jako právo k cizí věci. Spojeno může být s cizí nemovitostí, ale i s cizí osobou.

Oprávněný tedy může využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Pro vlastníka z toho naopak plynou určitá omezení. Podle definice věcného břemene u nemovitosti je vlastník konkrétně povinen něco dát, konat, trpět, nebo se naopak něčeho zdržet.

Osoba oprávněná je povinna z věcného břemene nést přiměřeně náklady na zachování a opravy cizí věci. Účastníci se však v této věci mohou dohodnout i jinak.

 

Věcná břemena rozeznává zákon tzv. služebnosti a reálná. Rozdíl tkví v tom, že věcná břemena služebnosti mají spíše charakter pasivní, tedy vlastník nemovitosti je povinen něco strpět nebo nekonat. Věcná břemena reálná s sebou spíše pro vlastníka nesou opak, tedy aktivitu a nutnost konat.

Jaká existují věcná břemena na nemovitosti

Typickým druhem věcného břemena zřízeného u nemovitosti je věcné břemeno tzv. osobní služebnosti. V jeho rámci se nejčastěji jedná o právo k doživotnímu užívání. To může být vztaženo na celý byt, ale také pouze na jednu místnost.

Věcných břemen může být s nemovitostí svázáno více typů. K těm, které se v praxi objevují nejčastěji, to bývá opora cizí stavby, právo na svod dešťové vody nebo právo pastvy. Stejně tak to může být právo stezky, průhonu a cesty a právo vedení inženýrských sítí.

Jak probíhá prodej nemovitosti s věcným břemenem

Nemovitost i s věcným břemenem prodat lze a v mnoha českých rodinách se jedná o běžnou praxi. Věcné břemeno se po prodeji přenese k novému nabyvateli, kterého bude zatěžovat v původním rozsahu.

Typicky u starších lidí, kteří chtějí dům nejprve odkázat svým potomkům, dochází k situaci, že si nechají věcné břemeno zřídit, ale fakticky tento nárok posléze neuplatňují, neboť v pozdějším věku nemohou bydlet samostatně a nemovitost tak využívat dle původního plánu.

 

Chtějí-li rodinní příslušníci nemovitost prodat, může být účelné věcné břemeno zrušit. Věcné břemeno lze zrušit písemnou dohodou. Pak se podá návrh na zánik věcného břemene, a to zanikne výmazem z katastru nemovitosti.

Věcné břemeno lze samozřejmě sjednat (a to opět písemně) i na konkrétní dobu, jejímž uplynutím posléze zanikne. Případně má trvat pouze po dobu života oprávněné osoby a jejím úmrtím tedy zanikne rovněž.

Jak se věcné břemeno propíše do ceny nemovitosti

Věcná břemena ovlivňují cenu nemovitosti jednak díky vynaloženým nákladům, ale i vlivem poklesu výnosů ze zatížené nemovitosti. Většinou však platí, že nemovitost zatížená věcným břemenem se prodá za o něco nižší cenu než bez této právní vady.

Dále věcné břemeno může i ovlivnit zástavní hodnotu nemovitosti, což znamená že se cena vlivem věcného břemene sníží, nicméně nastat může i opačný případ.